Program do EDM, e-recepta, e-skierowanie, wymogi

Projekt P1

Czyli Elektroniczna Platforma Gromadzenia Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – projekt ten realizowany jest przez CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) jednostkę państwową powołana przez Ministra Zdrowia.

Każdy podmiot świadczący usługi medyczne i posiadający księgę rejestrową (czy to jako indywidualna praktyka lekarska, czy też podmiot leczniczy) musi wyrazić gotowość podłączenia się do Platformy P1 nie później niż do dnia 31-go grudnia 2019r. Oznacza to, że podmiot leczniczy zgłasza gotowość komunikacji i wymiany danych pomiędzy aplikacją gabinetową (programem komputerowym), służącą do prowadzenia dokumentacji a Platformą P1 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dzięki temu podłączeniu możliwe będzie wystawienie e-recepty, e-skierowania, czy też wymiana informacji zawartych w dokumentach zaliczonych do EDM.

e-recepta

Od początku 2019 roku e-receptę można zrealizować w każdej aptece, jednakże tylko w nielicznych gabinetach jest ona wystawiana. Z końcem roku mija termin, do kiedy będzie można wystawić tradycyjną receptę na zasadach obowiązujących dotychczas. Od 1-go stycznia 2020r będzie obowiązywała jedynie e-recepta. Głośno mówi się o tym, że e-receptę pacjent otrzyma w formie wiadomości SMS na swój telefon lub wiadomości e-mail. Jednakże, aby tak się stało dany pacjent najpierw musi założyć konto i następnie zalogować się na platformę, która znajduje się pod adresem pacjent.gov.pl. Po zalogowaniu będzie możliwość zdeklarowania, w jaki sposób chce otrzymać e-receptę. Mając to na uwadze to, iż na dzień dzisiejszy niewielu pacjentów ma założone takie konta, a część pacjentów nigdy nie zdecyduje się na jego założenie, śmiało można stwierdzić, że e-recepta w większości będzie receptą drukowaną. Taką właśnie formę przyjmie, jeżeli pacjent nie będzie miał wyżej wymienionego konta lub też pomimo posiadania konta wyrazi chęć otrzymania potwierdzenia, które będzie wydrukiem komputerowym.

e-skierowania

Kolejny po e-recepcie dokument, który w przyszłości ma funkcjonować jedynie w postaci elektronicznej. Na dzień dzisiejszy prowadzone są testy, sprawdzające funkcjonalność systemu, ale już dziś znana jest data, do kiedy nie będzie można wystawiać ich w formie znanej dotychczas. Jest to 31 grudnia 2020 r, a od stycznia kolejnego roku skierowania będą obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej.

EDM, czyli elektroniczna dokumentacja medyczna

Przez ostatnie lata wiele mówiono odnośnie zakresu i terminu wprowadzenia dokumentacji medycznej, prowadzonej w formie elektronicznej. Zgłębiając ten temat można się dowiedzieć, że prowadzenie dokumentacji za pomocą komputera niekoniecznie oznacza prowadzenie EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej). Aby dowiedzieć się szczegółów na temat właściwego prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej należy zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. które określa rodzaj, zakres i wzory dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania. § 80 tego rozporządzenia brzmi:

Dokumentacja może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym:

 1. zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;
 2. integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;
 3. stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;
 4. identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych;
 5. przyporządkowanie cech informacyjnych dla odpowiednich rodzajów dokumentacji, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3;
 6. udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie, w którym jest ona przetwarzana (XML albo PDF);
 7. eksport całości danych w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
 8. funkcjonalność wydruku dokumentacji.

Pierwotnie termin wprowadzenia dokumentacji elektronicznej był już kilkukrotnie przekładany. Na dzień dzisiejszy wymóg ten dotyczy jedynie trzech rodzajów dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 (do Art. 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia) Możemy w nim wyczytać, że elektroniczną dokumentację medyczną (na dzień 1 stycznia 2019) stanowią trzy dokumenty:

 1. karta informacyjna leczenia szpitalnego
 2. karta odmowy przyjęcia do szpitala
 3. informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę, o której mowa w § 12 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (chodzi o to, że lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w poradni specjalistycznej jest obowiązany pisemnie informować medyka, który skierował do niego pacjenta o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych).

Art. 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, upoważnia Ministra Zdrowia do zaliczania kolejnych rodzajów dokumentów w poczet Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Dopóki dany dokument nie zostanie określony w tym rozporządzeniu to nie będzie on składową Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Warto zaznaczyć, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2018 r. uchyliło obowiązek prowadzenia innych dokumentów w formie elektronicznej. Ta regulacja usuwa z wcześniejszego rozporządzenia przepis stanowiący, że od 1-go stycznia 2019 świadczeniodawca jest zobowiązany do prowadzenia w postaci elektronicznej:

 1. historii choroby – w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;
 2. historii zdrowia i choroby – w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem świadczeniodawcy realizującego umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej”.

Jednakże uchylenie obowiązku prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej, nie oznacza odstąpienia od tych planów. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, iż uwzględniając stopień przygotowania usługodawców do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, stopniowo do EDM będą dodawane nowe dokumenty. Każdy dokument, który zostanie zaliczony do tej kategorii, zostanie określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 13a ustawy o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia. Reasumując: dopóki Minister Zdrowia nie umieści danego rodzaju dokumentu rozporządzeniu o EDM, dany rodzaj dokumentu nie jest częścią składową EDM-u i może być prowadzony w postaci papierowej. Natomiast wraz z zaliczeniem jakiegoś rodzaju dokumentu (np. historia choroby poradni ambulatoryjnej) do EDM zostanie określony jego elektroniczny format (np. kolejność danych, układ dokumentu itd.) Dzięki temu doprecyzowaniu firmy informatyczne budujące programy do obsługi gabinetów będą mogły w swych aplikacjach umieścić moduł do obsługi tego dokumentu.


Depositphotos_37154297_dsx